Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Dịch vụ giao hàng 2 tiếng giao hàng vào những thời gian nào?

  • Đơn hàng đặt từ 16:01 ngày hôm trước đến 08:00 hôm nay: giao trước 10:00
  • Đơn hàng đặt từ 08:01 - 09:00 sẽ được giao trước 11:00.
  • Đơn hàng đặt từ 09:01 - 10:00 sẽ được giao trước 12:00.
  • Đơn hàng đặt từ 10:01 - 11:00 sẽ được giao trước 13:00.
  • Đơn hàng đặt từ 11:01 - 12:00 sẽ được giao trước 14:00.
  • Đơn hàng đặt từ 12:01 - 13:00sẽ được giao trước 15:00.
  • Đơn hàng đặt từ 13:01 - 14:00 sẽ được giao trước 16:00.
  • Đơn hàng đặt từ 14:01 - 15:00 sẽ được giao trước 17:00.
  • Đơn hàng đặt từ 15:01 - 16:00 sẽ được giao trước 18:00 - là khung giờ cuối trong ngày.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk