Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Ngành hàng Gia dụng

Thương hiệu Hotline    Website hãng
Brother 1900 6062 http://welcome.brother.com/vn-vi.html
Sharp 1800 1599 http://sharp.vn/vn/
Philips 1800 599 988 http://www.philips.com.vn/
Bluestone 1900 54 54 94 http://www.bluestone.com.sg/
Bosch 08 - 6250 8555 http://vn.bosch-pt.com/vn/vi/bosch-power-tools/startpage/power-tools.html
Carez 1900 54 54 94 http://www.carez.com.vn/
Coway 08-38.486855 http://coway.com.vn/
Electrolux 1800 588899 http://www.electrolux.vn/

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk