Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Ngành hàng điện thoại - máy tính bảng

Thương Hiệu Hotline Website hãng
Nokia/Microsoft 18001516 http://www.microsoft.com/vi-vn/default.aspx
Samsung 1800 588 889 http://www.samsung.com/vn/support/
LG 18001503 http://www.lg.com/vn/tro-giup
Asus 1900 555581 http://www.asus.com/vn/support/
Blackberry 8 3833 7171 http://bb.smartcom.com.vn/ew/
HTC 1900 5555 67  
Philips 08 38337171  
Acer 1900 96 96 01 http://www.acer.com.vn/ac/vi/VN/content/servicecenter
Lenovo 1900 5555 67  
CutePad 08 3929 3413 http://thinhlong.vn/baohanh/Default.aspx
Apple (08) 3925 6736
(08) 3925 6633
http://www.icenter.com.vn/Home/Warranty
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk