Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn kiểm tra sao kê và đối soát giao dịch

Các bước kiểm tra sao kê và đối soát giao dịch:

I. Bước 1: Kiểm tra số dư công nợ

Nhà bán vào mục “Sao kê” để kiểm tra Công nợ tổng hợp:

 • Sao kê chưa được thanh toán sẽ ở trạng thái “Chờ thanh toán” và hiển thị số dư nợ sao kê.
 • Sao kê đã thanh toán được cập nhật “đã thanh toán”, Số dư nợ sao kê hiển thị giá trị bằng 0.

II. Bước 2 - Theo dõi giao dịch đã vào sao kê

 • Để theo dõi giao dịch đã vào sao kê. Nhà bán chọn “Chi tiết” trên kỳ sao kê

 • Chọn Xuất sao kê hiện tại

Danh sách giao dịch đã vào sao kê gồm có:

 • Giao dịch bán hàng
 • RMA (Giao dịch đổi/ trả sản phẩm)
 • Giao dịch bù – trừ (Giao dịch đã xử lý)

III. Bước 3 - Đối soát giao dịch

3.1 Sau khi tải chi tiết giao dịch, Nhà bán kiểm tra thông tin phí phải trả Tiki của Giao dịch bán hàng / RMA / Giao dịch điều chỉnh 

 • Nhà bán kiểm tra Tỷ lệ (%) Tổng phí trả Tiki của các giao dịch bán hàng đã vào Sao kê.(Tương tự đối với các Giao dịch RMA, Giao dịch điều chỉnh)
 • Trường hợp hệ thống ghi nhận sai phí chiết khấu, phí thanh toán của sản phẩm so với quy định trên hợp đồng, Nhà bán thông báo mã đơn hàng cho bộ phận Partner Support (PSC).
 • PSC tiếp nhận thông tin, bộ phận Đối soát kiểm tra giao dịch và thực hiện bổ sung giao dịch điều chỉnh vào kỳ sao kê tiếp theo.

3.2 Kiểm tra giao dịch đã hoàn thành trong chu kỳ sao kê đã được đưa vào sao kê thanh toán đầy đủ hay chưa

 • Vào mục “đơn hàng” -> Chọn Ngày (giờ) hoàn thành đơn hàng tương ứng với chu kỳ sao kê thanh toán và trạng thái “hoàn thành”.
 • Nhà bán cần kiểm tra: Số lượng đơn hàng hoàn thành trong kỳ và Số lượng đơn hàng đã vào sao kê.

->>> Nếu hai số lượng trên khác nhau, nhà bán “Export danh sách đơn hàng” để kiểm tra những đơn hàng hoàn thành nào chưa được đưa vào sao kê và thông báo cho PSC.

3.3 Kiểm tra các giao dịch lâu không hoàn thành

Trường hợp các đơn hàng Giao hàng thành công nhưng quá 4 ngày chưa cập nhật trạng thái hoàn thành để đưa vào sao kê thanh toán, Nhà bán thông báo cho PSC để được hỗ trợ kiểm tra nguyên nhân, cập nhật trạng thái hoàn thành và đưa vào thanh toán trong kỳ sao kê gần nhất

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk